/**/ SRISUCHAT | ส่งสินค้าภาคใต้

บริษัท ภูเก็ตศรีสุชาติขนส่ง จำกัด

ดำเนินงานด้านการขนส่งสินค้าและพัสดุ  โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพ ฯ และ 7 สาขา เพื่อให้ครอบคลุมการจัดส่งได้ทั่วภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด ได้แก่ สาขาชุมพร, สุราษฎร์ธานี, ตรัง, นครศรีธรรมราช, ภูเก็ต, สงขลาและ ยะลา

โดยในปี 2016 ทางบริษัท ฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการขนส่งสินค้า และต้องการสร้างความมั่นใจในการขนส่งอย่างมีมาตรฐานตามหลักสากลอย่างยั่งยืน